Drama i undervisningen

Beskrivning

Med drama som metod börjar vi arbeta med bildanalys och pratar om hur bilder, analoga och digitala, påverkar oss. Utifrån värderingsövningar och gestaltning omsätter vi kunskapen till praktisk handling. Tillsammans med dramapedagog från Kulturkopplingen skräddarsys innehåll och upplägg för lektionerna, där dramapedagog anpassar övningarna efter klassen.

Praktisk information

Lektionsupplägget är uppdelat på 2 halvdagar, där ni bokar ett tillfälle i Kulturkartan och i planeringsmötet med ansvariga lärare bokas det andra lektionstillfället in. Efter genomförd bokning, kontaktas ni av ansvarig lärare från Kulturkoppling för vidare planering av samarbetet.  

Om tiderna som erbjuds inte fungerar för er så försöker vi lösa undervisningen på andra tider.

Läroplanen

Undervisningen går att koppla till ämnena:

  • SO
  • Svenska 
  • Engelska  

Förmågor som det arbetas med:

  • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Centralt innehåll i undervisningen:

  • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.